Kişisel Verilerin Korunması

GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Güvenliğiniz bizim için önemlidir!

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Birliğimiz GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş. (“GTİ” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 

1. VERİ SORUMLUSU

GTİ, siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Genel Müdürlük Adres : Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) TOBB İkiz Kuleler C Blok Kat 25-26 06520 Çankaya/ANKARA
Telefon : 0 (312) 218 82 00
Fax  : 0 (312) 218 82 00
Web Adresi :  http://www.gtias.com.tr
E-Mail Adres  :  info@gtias.com.tr

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

(i) Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, kimlik fotokopisi ve kimlik numarası; 

(ii) İletişim Bilgileriniz: adres, e-posta, telefon, ikametgah;

(iii) Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, askerlik durumu;

(iv) Finans ve Banka Hesap Verileriniz: banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileriniz,

(v) Görsel ve İşitsel kayıtlara ilişkin verileriniz: fotoğraf;

(vi) Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları; 

(vii) Lokasyon verileriniz;

(viii) Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;

(ix) Hukuki İşlem Verileriniz;

(x) Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler; adli sicil kaydı olup olmadığı bilgisi

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

• Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
• Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
​• Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
​• Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
​• Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
​• Dava dosyalarının, ihtarnamelerin ve hukuki işlerin yürütülmesi için tutulması ve saklanması, icra takiplerinin yönetilmesi,
​• Vekaletname çıkartılması ve saklanması,
​• Sözleşmeli avukat bilgilerinin tutulması ve bunlar adına vekaletname ve imza beyannameleri düzenlenmesi
​• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
​• Tekliflerin hazırlanması ve sunulması,
​• Sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşme süreçlerinin yönetimi, sözleşmelerin muhafaza edilmesi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi
​• İmza sirkülerlerinin alınması,
​• İhalelerin hazırlanması, ihale süreçlerinin yönetimi ve ihaleleri kazanan firmalarla iş ilişkisinin yürütülmesi,
​• İhale ses ve görüntü kayıtlarının tutulması,
​• Fatura, makbuz, gider pusulaları, muhasebe kayıtları, cari hesap kartlarının oluşturulması, sözleşmelerin muhasebe kaydı ve sözleşme ve faturalardan doğan beyannamelerin oluşturulması,
​• Şahıs şirketlerine ödeme yapılması, 
​• Teminat mektuplarının iadesinin yapılması,
​• Yabancı şahıslara fatura kesilmesi,
​• Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, 
​• Misafir ağırlama süreçlerinin koordine edilmesi,
​• Seyahat organizasyonu, uçak ve otel rezervasyonlarının yapılması, 
​• Sınır kapılarında meydana gelen hasarlar, kazalar nedeni ile sigorta işlemlerinin yapılması,
​• Sınır kapılarından geçen ticari araçlara ilişkin kayıtların alınması
​• Genel Kurul faaliyetlerinin yürütülmesi,
​• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve üst yönetim ile iletişime geçmek isteyen kişi ve gruplar için görüşme organize edilmesi ve misafirlerin ağırlanması,
​• Elektronik rehber kaydının tutulması,
​• Ortak Eğitim Programı kapsamında stajyer öğrenci bilgilerinin alınması,
​• Şirketimiz tarafından işletilmekte olan otel iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
​• Tanıtım amaçlı dokümantasyon hazırlanması,
​• Şirket mail adresinin rutin kontrolünün yapılarak ilgili birimlere iletilmesi,
​• Gelen-giden evrak takibinin yapılması, kaydının tutulması, numaralandırılması ve ilgili birime yönlendirilmesi,
​• Genel müdür ve ailesinin yıllık düzenlenen sağlık sigortası işlemlerinin yapılması,
​• Taşeron firma çalışan verilerinin tutulması ve bordrolarının kontrolünün sağlanması,
​• Şirketimizin işletmekte olduğu Taşodalar Otel'in iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; Şirket içindeki departmanlar ile ve yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, sözleşmeli avukatlar, iş ortakları, acentalar, sigorta şirketleri ve tedarikçiler ile paylaşılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

GTİ, kişisel verilerinizi Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan Kanun’un 5/2/a, 5/2/c, 5/2/ç, 5/2/e, 5/2/f, 6/2 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

​• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
​• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
​• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
​• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
​• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
​• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
​• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
​• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
​• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ile, GTİ’ye “Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) TOBB İkiz Kuleler C Blok Kat 25-26 06520 Çankaya/ANKARA” adresinden yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU
GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET A.Ş.

Arama Yapın